شکست همه شعارهای دولت در حوزه پولی

7

در دوره 8 ساله دولت تدبیر و امید حجم نقدینگی 7.5 برابر و پایه پولی 4.7 برابر شد و در این میان یکی از مهم‌ترین دلایل رشد نقدینگی استقراض مستقیم و غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی و رشد 23 برابری بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی بوده است.

با توجه به انتشار آمار متغیرهای پولی و بانکی سال 99 می‌توان تصویری از عملکرد حدود 8 ساله دولت روحانی در حوزه پولی و بانکی به دست آورد.

در حوزه پولی حسن روحانی و تیم اقتصادی دولت دو شعار اصلی را مطرح کردند. اول، استقراض از بانک مرکزی ممنوع و دوم تامین مالی مسکن مهر (به خاطر سهم عمده آن در پایه پولی) بسیار غلط و فاجعه آمیز بوده است.

حال به بررسی عملکرد دولت و بانک مرکزی در دوره 8 ساله دولت تدبیر و امید می‌پردازیم. آمارهای رسمی نشان می‌دهد در 8 ساله اسفند 91 تا اسفند 99 حجم نقدینگی 653 درصد و پایه پولی 367 درصد رشد داشته است. به عبارت دیگر نقدینگی در این دوره 8 ساله 7.5 برابر و حجم پاپه پولی 4.7 برابر شده است. رشد نقدینگی 60 درصد بیشتر از رشد پایه پولی بوده است.

منابع رشد پایه پولی در اقتصاد سه مولفه اصلی دارد. بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی.

در این میان بدهی دولت به بانک مرکزی  از عدد 13 هزار و 161 میلیارد تومان در سال 91 به 82 هزار و 650 میلیارد تومان در پایان سال 99 رسیده است. البته بیش از نیمی از آن ناشی از تهاتر بدهی دولت به بانک‌ها با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بود. این ارقام نشان می‌دهد بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره ریاست جموری حسن روحانی 6.2 برابر شده است.

درواقع در دوره دولت تدبیر و امید دولت در ابتدا به جای استقراض از بانک مرکزی از بانک‌ها استقراض کرد و چند سال بعد برای کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی‌ها را تهاتر کرد و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی منظور شد. نسبت بدهی دولت به بانک مرکزی به پایه پولی از از 13.4 درصد در سال 91 به 18.1 درصد در سال 99 افزایش یافته است.

بنابراین دولت تدبیر و امید در عمل به این شعار خود که عدم استقراض از بانک مرکزی است، ناموفق بوده است.

* ارقام به میلیارد تومان

عنوان 1391 1399 درصد تغییر
نقدینگی 460،693 3،476،170 653+
پایه پولی 97،579 455،950 367+
*بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 48،831 120،300 146+
بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی 1،731 10،500 506+
بدهی بانک‌های تخصصی دولتی به بانک مرکزی 44،210 44،390 0.4+
بدهی بانک‌های خصوصی و غیردولتی به بانک مرکزی 2،827 65،410 2،213+
بدهی دولت به بانک‌ها 56،737 393،970 594+
بدهی دولت بانک مرکزی 13،161 82،650 527+
دارایی‌های خارجی بانک مرکزی 128،622 621،400 383+

همانطور که در ابتدا ذکر شد یکی از شعارهای دولت تدبیر و امید بد بودن تامین مالی مسکن مهر از محل پایه پولی بوده است. و به عبارت دیگر تامین مالی‌ای که در نهایت منجر به رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شود، از نگاه تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید مذموم بوده است. اما نگاهی به ارقام بدهی بانک‌‌ها به بانک مرکزی نشان می‌دهد که در دوره 8 ساله دولت روحانی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 146 درصد رشد داشته است.

در سال 91 معادل 48 هزار و 831 میلیارد تومان بوده که از این میزان 44 هزار و 210 میلیارد تومان آن خط اعتباری مسکن مهر بوده که به بانک مسکن داده شده است. یعنی سایر بانک‌های کشور فقط 4 هزار و 621 میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی داشته‌اند.

عنوان 1391 1399
نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی 64.9 درصد 103.6 (برای سال 98)
نسبت تسهیلات به سپرده (پس از کسر سپرده قانونی) در شبکه بانکی 99.7 درصد 81.1 درصد
سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از پایه پولی 50 درصد 26.3 درصد
سهم بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی از پایه پولی 1.7 درصد 2.3 درصد
سهم بدهی بانک‌های تخصصی دولتی به بانک مرکزی از پایه پولی 45.3 درصد 9.7 درصد
سهم بدهی بانک‌های خصوصی و غیردولتی به بانک مرکزی از پایه پولی 2.8 درصد 14.3 درصد
سهم بدهی دولت به بانک مرکزی از پایه پولی 13.4 درصد 18.1 درصد
سهم خالص دارایی‌های خارجی و سایر دارایی‌های بانک مرکزی از پایه پولی 36.8 درصد 55.6 درصد

به گزارش فارس، نکته قابل تامل دیگر در این میان، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی است. در سال 96 نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی 64.9 درصد بوده اما در پایان سال 98 به رقم 103.6 درصد رسیده است. هنوز آمار تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری برای 99 منتشر نشده و نمی‌توان نسبتی از این دو متغیر به دست آورد.

همچنین در دوران دولت روحانی ترکیب پایه پولی تغییرات جدی داشت. سهم خالص دارای‌های خارجی بانک مرکزی از پایه پولی از 36.8 درصد به 55.6 درصد افزایش یافت. همچنین سهم بدهی دولت به بانک مرکزی از پایه پولی از 13.4 درصد به 18.1 درصد رسید. از طرف دیگر سهم بدهی بانک‌های خصوصی از پایه پولی از 2.8 درصد به 14.3 درصد افزایش پیدا کرد.

*ترکیب بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

عنوان 1391 1399
سهم بانک‌های تجاری دولتی 3.5 درصد 8.7 درصد
سهم بانک‌های تخصصی دولتی 90.5 درصد 36.8 درصد
سهم بانک‌های خصوصی و غیردولتی 5.7 درصد 54.3 درصد

جدول بالا ترکیب بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. طبق این نسبت‌ها که از آمارهای بانک مرکزی استخراج شده است، سهم بانک‌های تخصصی دولتی از بدهی کل بانک‌ها به بانک مرکزی از 90.5 درصد در سال 91 به 36.8 درصد کاهش یافته و سهم بانک‌های خصوصی و غیردولتی از 5.7 درصد به 54.3 درصد افزایش یافته است.

این تغییرات به روشنی بیانگر این است که در دوره 8 ساله دولت تدبیر باوجود انتقادات گسترده نسبت به اعطای خط اعتباری مسکن مهر توسط دولت دهم، بدترین دوره در حوزه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بود. از یک طرف طرح‌های باقی مانده طرح مسکن مهر متوقف ماند و طرح‌هایی که به مراحل نهایی خود رسیده بود و می‌توانست به 5 تا 10 میلیون تومان به اتمام برسد، در گذر زمان به خاطر افزایش شدید قیمت مصالح ساختمانی با 40-50 میلیون تومان تکمیل شد.

مساله دیگر در این میان، ترکیب بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی است. طبق آمار بانک مرکزی بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی از 2 هزار و 827 میلیارد تومان در سال 91 به 65 هزار و 410 میلیارد تومان افزایش می‌یابد. یعنی نه تنها پایه پولی از محل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مدیریت نمی‌شود، بلکه به بدترین شکل ممکن (رشد بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی ) رشد می‌کند.  

این رشد شدید بدهی‌ها ناشی از رقابت مخرب برخی بانک‌ها در پرداخت سود بیشتر و جذب سپرده بالاتر بود و دلایل متعددی دست به دست هم داد و موجب جهش اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی شد.

دولت تدبیر و امید خط اعتباری مسکن مهر را به حالت تعلیق درآورد اما در نهایت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 2.5 برابر شد. بنابراین دولت روحانی در دوره 8 ساله خود در تحقق شعار دوم خود در حوزه پولی هم شکست خورد.

اهداف کلان دولت تدبیر و امید در حوزه پولی مهار تورم در سطح ارقام کمتر از 10 درصد و کنترل نرخ ارز بود اما به دلیل پمپاژ شدید نقدینگی در این دوره 8 ساله و سیاست‌های غلط پولی و ارزی که نتایج آن در قالب تغییرات اجزای پایه پولی و حجم نقدینگی بیان شد، امکان کنترل تورم سطح هدف‌گذاری شده را غیرممکن ساخت.

ترک پاسخ

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید